فإقد ﺎلس عاده ؤ ضحكاتي كلها غبنہ انا

.

2022-12-05
    دود و دم